Archive for Healing

Hva er det som skjer under Reconnective Healing?

Hvordan virker healing på kroppen? Hva er det som egentlig skjer? Tilsynelatende gjennom bare luft, og hvordan kan intensiteten bli sterkere jo lenger unna man går?

Vel, det er ikke «bare luft» vi som jobber med Reconnective Healing kjenner på når vi står der og spriker med fingrene. Det såkalte «tomrommet» mellom healeren og klienten på benken inneholder en hel masse av informasjon og energi, som hvem som helst av oss kan øve seg på å føle i hendene sine. Jeg vil tro det blir enda enklere etter å ha vært i kontakt med disse energiene via en behandling av en sertifisert healer. Men hva er denne energien som overføres mellom oss? Hva er det vi føler på?

Det er gjennomført en hel del studier som beviser effektene av RH, av bl.a. de respekterte forskerne Gary Schwartz og Konstantin Korotkov. De så signifikante biologiske forandringer hos den som mottar healing (til og med hos planter), og de elektromagnetiske verdiene i rommet det ble utført. Eksempelvis så kunne de se at lysutstrålingen fra cellene ble sterkere og jevnere, forsterkning av metabolismen, immunsystemet, utskillingen av giftstoffer, forbedret kardiovaskulær funksjon, og til og med forbedringer i DNA. I de aller fleste tilfeller opplevde både utøveren og klienten en følelse av forsterket persepsjon/bevissthet, en følelse av ro, og en slags forbindelse til det universelle energifeltet. Hjerterytmen til healeren og klientens hjernebølger ble synkronisert på en eller annen måte. Man registrerte økt elektromagnetisk energi i rommet hvor det ble undervist i RH, og enkelte områder i rommet indikerte en lavere entropi.

Entropi er graden av orden i en gitt struktur, og jo høyere entropi dess mer tilfeldig og uorganisert er bestanddelene. For eksempel vil et byggverk med stor orden og lav entropi søke mot høyere entropi, som sandkornene i en ørken, som er helt jevnt fordelt og homogent. Og som alle byggverk vil også cellene og molekylene i kroppen vår strebe etter mer entropi og forfaller gradvis med tiden, og det er dette som skjer når vi eldes. Men så kunne man altså observere en merkverdig lav entropi i rommet der RH ble utført, og dette vistes også i cellene og DNA’et til mottakerne, ja til og med hos den som utførte healingen! Det så ut til at den forhøyede elektromagnetiske energien i lufta påvirket cellene og opprettet en større grad av orden hos begge partene.

Med andre ord gjenoppretter healingen den opprinnelige tilstanden og lysvibrasjonen i cellen, og ofte til et enda bedre og mer optimalt resultat enn noen gang før. Hvordan kan det skje?

For å forså dette enklere må man se for seg at mennesket er mer enn bare kjøtt og blod, og har et energifelt, et magnetfelt rundt seg som påvirkes av både ytre og indre faktorer. Hver enkelt celle og hvert enkelt organ har også hvert sitt magnetfelt, og til sammen utgjør de hele energifeltet rundt oss, hvis man også tar med chakraene (som også er energifelter, men av den åndelige sjelsenergien). Se på dem som stjerner og galaksehoper i et stort menneskelig og magnetisk univers fylt av lys og informasjon. (Det er bare sykt mange flere stjerner i universet enn celler i kroppen.)

Så for at en healer skal utføre en effekt på kroppen til en annen, må han koble seg på energifeltet, eller rettere sagt opprette et nytt energifelt rundt seg selv og denne personen så energien blir synkronisert mellom dem. Dette kan forklare hvorfor healerens hjerterytme og klientens hjernebølger blir synkronisert. Det nye energifeltet opprettes automatisk når healeren setter i gang, og min teori er at dette feltet danner en direkte forbindelse med det universelle energifeltet som finnes overalt i universet. Dette er nullpunktsfeltet som Lynne McTaggart skriver om i boka «The Field». Universets eget magnetfelt som samspiller og kommuniserer med alt som eksisterer, og kanskje strekker seg langt utover universets grenser? Slik jeg oppfatter det er dette et «intelligent» felt som man kan koble seg på og praktisk talt føle på kroppen. Det inneholder ufattelige mengder med informasjon, der tid og rom blir uvesentlig. Det blir som å tre inn i en høyere dimensjon der alt bare er her og nå, og RH går nettopp ut på å være her og nå. Man trer inn i et Væren og overlater all kontroll til energiene i universet. Ingenting kommer ifra meg som healer, men det går gjennom meg som en antenne, mens jeg mottar og observerer den universelle frekvensen, nullpunktsfeltet, Væren – tilstanden «å være» – «jeg er» – Gud. Kjært barn har mange navn.

Jeg liker å se på meg selv som en «lysarbeider», som mottar lys og informasjon og dirigerer den videre dit det trengs. Og hvis det er sånn at hvis det dannes et energifelt rundt oss under behandlingen, som gjør at vi blir mer i ett med alt, vil det også kanskje forklare hvorfor intensiteten øker med avstanden mellom oss. Siden det magnetiske feltet blir større og dermed kraftigere. Fjernhealing vil derfor ofte virke enda bedre. Jeg vil tro det også kan gå an å opprette en energiutveksling fra den ene til den andre siden av universet. Tenk deg hvor mye potensiale den energien ville hatt! Kanskje en gang i en fjern framtid… Kanskje vi ville fjernet all sykdom for alltid og stoppet aldringsprosessen.

Vi er alle individer som består av det samme; alt er ett. Vi kan tappe inn i denne bevisstheten, ved å gå til kjernen av vår egen bevissthet – å bare være.